Thema's Toekomst van Schaijk

Trots

 • Carnaval en Optocht
 • Ons-kent-ons en Betrokken
 • Ondernemend: Verenigingsleven en Bedrijfsleven
 • Gemeenschapszin en Saamhorigheid
 • Vrijwilligers
 • Gezellig, Gemoedelijk en Veilig
 • Daadkrachtig en Zelfvoorzienend
 • Natuur

Samenwerking

 • Saamhorigheid
 • Meer samenwerking tussen verenigingen
 • Samenwerking bedrijfsleven en verenigingen
 • In samenhang activiteiten organiseren
 • Tekort aan vrijwilligers en bestuurders
 • Informatie delen / centrale meldpost vrijwilligers?
 • Crossovers tussen verenigingen en samenleving
 • Samenwerkingen met het onderwijs
 • Gedeelde accomodaties

Normen en Waarden

 • Saamhorigheid: je staat nooit alleen
 • Soms onnodige concurrentie tussen verenigingen
 • Elkaar groeten op straat
 • Iedereen welkom, maar wel aanpassen
 • Moeilijk om bij de ‘kliek’ binnen te komen
 • Vereniging is geen supermarkt
 • Vaak dezelfde mensen actief
 • Schaijk is een ‘wit’ dorp

Ondernemen

 • Uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven
 • Behoud industrie en grootbedrijf
 • Samenwerking bedrijfsleven en verenigingen
 • Uitgebreide middenstand: angst verdwijnen en leegstand winkels
 • Leegstand boerderijen
 • Goede service van winkels en ondernemers

Werelddorp Verbreden

 • Gezamenlijk programma voor Schaijk
 • Niet alleen voor ondernemers, maar voor het totale dorp
 • Initatieven bundelen
 • Afstemming activiteiten
 • Dorpskalender
 • Van kinderen wereldburgers maken
 • Van Schaijk een sterk dorp maken

Centrum

 • Nieuw centrumplan is een kans
 • Aantrekkelijkheid aandachtspunt/verpaupering
 • Levendigheid van het centrum
 • Meer groenvoorzieningen
 • Minder hard rijden door centrum
 • Open wifi
 • Betere sfeer
 • Knus maken

Winkels

 • Gun winkeliers lokale aankopen
 • Centrumplan biedt kansen en mogelijkheden
 • Veel winkels/beperkt winkels
 • Angst voor verdwijnen winkels
 • Geen unanieme winkelopening/sluitingstijden

Jong & Oud

 • Aansluiting jong en oud (cohesie)
 • Vergrijzing/Ontgroening
 • Leren verenigen
 • Jeugd betrokken houden

Jeugd

 • Hangjongeren
 • Drugs- en alcoholgebruik/overlast
 • Gebrek aan starterswoningen
 • Minder actieve jongeren bij verenigingen
 • Jeugdbeleid en jongerenwerker
 • Meer aandacht en activiteiten voor groep 12-18 jaar

Onderwijs & Scholen

 • Beter samenwerking tussen en met scholen
 • Meer verbinding met de omgeving
 • Andere vormen onderwijs (SBO, VO)
 • Young Impact
 • Verkeersveiligheid rond scholen
 • Klein schoolplein
 • Trots op kwaliteit onderwijs en betrokkenheid ouders

Ouderen / eenzaamheid

 • Toegankelijkheid trottoirs en infrastructuur
 • Eenzaamheid onder ouderen
 • Begeleiding van ouderen
 • Wonen voor ouderen
 • Digitalisering
 • Steunpunt

Zorg (voor elkaar)

 • Voor elkaar klaarstaan
 • Zorgcoöperatie
 • Kleinschalig verpleeg- verzorghuis
 • Is er later ook nog zorg?
 • Sport voor kwetsbare mensen
 • Aandacht voor anderstaligen
 • Zorgcentrum met zorg dichtbij
 • Lange wachttijden zorg
 • Zelfstandig thuis wonen
 • Zorg voor elkaar; ook voor kwetsbare mensen

Wonen

 • Tekort aan betaalbare woningen (huur en koop) o.a. voor starters
 • Bij nieuwbouw wel dorpsgevoel behouden
 • Verloedering buitengebied
 • Woonunits voor ouderen

Uitgaan & Activiteiten

 • Gezellig dorpshart
 • Dorpactiviteiten levensvatbaar houden
 • Meer ‘leven’ op zondag
 • Uitgaansgelegenheid voor 14 tot 18 jaar
 • Trots op carnaval
 • Activiteiten afstemmen/nieuwsbrief met activiteitenagenda?
 • Meer sport en spelaanbod

Maatschappelijke voorzieningen

 • Goede voorzieningen in Schaijk
 • Veel verenigingen
 • Bibliotheek (niet in centrumplan)
 • Betaalbaarheid voorzieningen (zorg)
 • Dorpshuis
 • Supermarkt
 • Beperkt OV
 • Kansen t.a.v. samenwerking en delen accomodaties

Mobiliteit en bereikbaarheid

 • Openbaar vervoer aandachtspunt/uitdaging
 • Fietspaden verbreden
 • Betere aanleg infrastructuur
 • Aansluiting snelweg
 • Verkeersveiligheid
 • Geen taxi’s in Schaijk

Openbare ruimte

 • Verloedering buitengebied en centrum
 • Kansen nieuw centrumplan
 • Leegstand
 • Veiligheid
 • Hangjongeren
 • Onderhouden eigen dorp
 • Kwaliteit openbare inrichting (lampen, bankjes)
 • Ruimtelijke kwaliteit (rommelig straatbeeld)

Verkeersveiligheid

 • Onderhoud en schoonmaak straten
 • Toegankelijkheid voor mindervaliden
 • Situaties rondom scholen
 • Hardrijden
 • Overlast van vrachtverkeer
 • Te weinig parkeergelegenheid
 • Slechte en te smalle fietspaden

Overlast

 • Verkeersveiligheid
 • Hardrijden
 • Vrachtverkeer
 • Parkeren
 • Hangjongeren
 • Drugsgebruik
 • Vandalisme
 • Inbraak

Buitengebied en groen

 • Mooie natuur en recreatiegebieden
 • Kansen voor toerisme
 • Onveilig buitengebied (verloedering, vernielingen en inbraak)
 • Leegstand van agrarische gebouwen: kansen voor herbestemming
 • Meer groen in het centrum

Duurzaamheid

 • Energiecoöperatie duurzame energie
 • Aandacht voor groen en duurzaamheid kan beter
 • Kans: duurzaam Schaijk
 • Aanplant nieuwe bomen Franse Baan

Toerisme

 • Verpaupering centrum = minder bezoekers
 • Mensen komen omdat het mooi is
 • Extra bezoekers door toerisme
 • Toerisme en horeca
 • Dorpsgidsen die een rondleiding kunnen verzorgen
 • Toenemend toerisme heeft gevolgen voor verkeersveiligheid
 • Toeristenbelasting anders inrichten

Digitalisering

 • Social Media bedreigingen (sexting, online pesten)
 • Meer winkels dicht
 • Minder leefbaarheid
 • Ouderen steunpunt t.a.v. digitalisering
 • Open lokaal Wifinetwerk in het centrum

Politiek en gemeente

 • Herindeling
 • Minder bureaucratie
 • Stroperige procedures
 • Traag (besluiteloos)
 • Behoefte aan meewerkende gemeente
 • Politiek remt blik op toekomst

Ik doe mee!